KNMP

04-08-2022
Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft per 1 juli 2022 de nadere voorwaarden van GLP-1 agonisten uitgebreid. Deze uitbreiding is het gevolg van de groepsbeoordeling van de geneesmiddelen. Minister Kuipers (VWS) verzocht ZiNL eerder dit jaar de nadere voorwaarden van GLP-1 agonisten te beoordelen.  
04-08-2022
Per 1 augustus 2022 treedt de Wet Implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking, die als doel heeft de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. De richtlijn zorgt voor meer duidelijkheid over de informatie die aan werknemers moet worden verstrekt over hun arbeidsomstandigheden. De richtlijn bevat verder drie nieuwe bepalingen: 
03-08-2022
Tweede Kamerleden Van den Hil (VVD) en Maijer (PVV) hebben vragen gesteld over het werkklimaat in de apotheek. De VVD en de PVV willen van minister Helder (Langdurige Zorg) en minister Kuipers (VWS) weten wat er vanuit de Rijksoverheid wordt gedaan om intimidatie en agressie tegen zorgverleners zoals apothekers en -assistenten te voorkomen. Eerder bleek uit een KNMP-enquête onder KNMP-leden dat zeven op de tien apotheekteams dagelijks last ondervinden van frustratie en/of onbegrip van patiënten.
28-07-2022
Apotheken en andere zorgaanbieders kunnen van 1 tot 30 september 2022 aanspraak maken op een subsidieregeling om zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk. Deze regeling maakt onderdeel uit van het overheidsprogramma [Ont]Regel de Zorg. De subsidie is bedoeld om bijvoorbeeld interne verantwoordingsprocessen, -protocollen en werkwijzen te vereenvoudigen. Het ministerie van VWS stelt over drie subsidierondes in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar.
28-07-2022
De stofmonografie van het pokkenvaccin in het Informatorium Medicamentorum (IM) is uitgebreid met informatie over het gebruik van Imvanex® bij vaccinatie tegen apenpokken (monkeypox). Dit vaccin kan als pre-expositievaccinatie bij personen met een verhoogd risico op apenpokken, zoals bepaalde groepen MSM en transgenders, worden toegepast. Ook kan het als postexpositievaccinatie voor hoog risicocontacten worden gebruikt.  
28-07-2022
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt een nieuwe subsidieronde beschikbaar voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). VWS wijst in totaal 12,5 miljoen euro toe voor de nieuwe SET. Het indienen van aanvragen kan tot en met 31 december 2022. 
28-07-2022
Het advies om bij een verminderde nierfunctie het gebruik van SGLT-2-remmers te vermijden wijzigt per 1 augustus 2022 in de G-Standaard. Het nieuwe advies is dat diabetespatiënten met een verminderde nierfunctie een SGLT-2-remmer kunnen blijven gebruiken totdat zij starten met dialyseren. Dit heeft de werkgroep Verminderde nierfunctie en dialyse besloten naar aanleiding van de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.
28-07-2022
Zeven op de tien apotheekteams ondervinden dagelijks last van frustratie en/of onbegrip van patiënten. Dat blijkt uit een enquête van apothekersorganisatie KNMP onder ruim 800 leden. Afgelopen jaar had veertig procent van hen zelfs wekelijks last van verbale en/of fysieke agressie. Twintig procent maakte deze vormen van agressie dagelijks mee. 'Volstrekt onacceptabel', zegt KNMP-voorzitter Aris Prins. 'In de praktijk zien we dat het onbegrip over het medicatiebeleid van zorgverzekeraars en de grote geneesmiddelentekorten onterecht wordt afgereageerd op apothekers en -assistenten.'
22-07-2022
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Circulaire “Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers” met een 1 jaar verlengd. Het beleid blijft daarbij ongewijzigd. De herziene Circulaire is van kracht tot 22 augustus 2023.
21-07-2022
De Tweede Kamer wenst meer inzicht te krijgen in het effect van de aanstaande herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor specifieke patiëntengroepen. Een motie van het zelfstandig Kamerlid Liane den Haan, die de regering verzoekt om tot een nauwkeuriger schatting te komen van de gevolgen van deze GVS-wijziging, werd unaniem aangenomen. De KNMP heeft eerder haar zorgen met Tweede Kamerleden gedeeld over de negatieve effecten van wisselingen en bijbetalingen die deze GVS-herberekening met zich meebrengt.
  • Vorige