Disclaimer

Apotheekkennisbank.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op deze website noch op de door haar uitgegeven nieuwsbrieven. Uitingen daarin gedaan door derden vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

Apotheekkennisbank richt zich op apotheekmedewerkers en overige professionals in de zorg alsmede de farmaceutische industrie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Apotheekkennisbank.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van apotheekkennisbank.nl. Apotheekkennisbank.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van apotheekkennisbank.nl.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.