Hoogmis in potjeslatijn

Wees gegroet verzekeraars, vol van ongenade. De ministers zijn met U. Gij zijt de verdoemden des apothekers. Het preferentiebeleid is de vrucht van uw schoot. Schijnheilige beleidsmakers, bron van vele medicatie onveiligheden, bid voor uw verzekerden, nu en in het uur van hun dood.

Ik geloof in de apotheker, de almachtige alchemist, genezer van al wat ziek was en weer gezond mag worden. En in zijn discipelen, de altijd keurige apothekersassistenten. Die ontvangen is van heel veel kennis en kunde, getogen na een gedegen langjarige opleiding. Die geleden heeft onder de verzekeraars en ministers. Is belasterd, vernederd en verketterd. Is verdoemd maar bewezen onmisbaar om medicijnonheil te voorkomen. Die opgestaan is tegen agressie en geweld, zit aan de rechterhand en linkerhand van de voorschrijvers. Vandaar zal hij waken over doseringen, contraindicaties, interacties, machtigingen en het preferentiebeleid. Ik geloof in de apotheek, de eerbiedwaardige apotheker, de gemeenschap van de assistenten, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het farmaceutische vak en het eeuwige farmaceutische leven.

Ik belijd voor de almachtige minister, en voor u allen, dat ik gezondigd heb, in woord en gedachten, In doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de schijnheilige verzekeraars, alle ambtenaren en beleidsmakers, en u, patiënten, een eind te maken aan de geneesmiddeltekorten en een aanpassing van het preferentiebeleid.

Eer aan de minister en aan de mensen die hij lief heeft. Wij zouden u graag willen loven, willen prijzen en danken. Wij willen u gaarne verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote dienstbaarheid aan de samenleving. Heren ministers, uitverkorenen door de samenleving. Heren enig rechtmatige beleidsbepalers. Gij kunt wegnemen de zonden der verzekeraars, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de ellende die patiënten dagelijks moeten ondergaan, aanvaard ons verzoek. Gij die zitten aan de rechterhand van ons staatshoofd, ontferm u over ons. Gij alleen kunt iets doen aan gereguleerde marktwerking. Gij alleen de ministers. Gij alleen de allerhoogste bewindvoerders. Met uwer ambtenaren ter heerlijkheid van de farmacie.

Onze Ministers, die in den Haag zetelen. Uwer namen worden dagelijks genoemd. Uw rijk is groot, uw wil geschiede. In den Haag en daarbuiten. Geef ons heden ons dagelijkse portie administratie. Vergeef ons als we weer eens iets niet kunnen leveren of de toko dichtgooien ten behoeve van de medicatieveiligheid van de patiënt.  Wij proberen u en de verzekeraars te vergeven. Breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

Heilige heren, machtige eeuwige ministers, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Gerben onze apostel. Hij, ketenapotheker bij uitstek die niet tot in de eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan U opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft hij bevolen het pakjesmodel tot in den treuren om de verzekeraar koest te houden en de ASKA als preferred supplier aan te bieden. Als wij dan het kruisje zetten bij de contracten die ons worden voorgeschoteld, voelen wij ons ieder jaar weer gepiepeld; als wij drinken van het verzekeraarsbloed dat voor ons is vergoten, spugen wij weer gal. Daarom, met alle apothekers, machten en farmaceuten, met allen die staan voor de farmacie, doe iets moois voor ons en de geneesmiddelgebruikers en wij zingen U toe vol vreugde.

Heilig, heilig, heilig de Ministers, de Heren der farmaceutische machten. Vol zijn de apotheek en de verzekeraars van uw heerlijkheid. Houd de apotheek in ere. Gezegend U die komt in de naam van de koning. Houd de apotheek in ere. Gedenken wij tenslotte de afvalligen, de Judas-apothekers die het vak in de afgelopen jaren hebben verloochend. Dat zij heil en genezing zullen vinden.

Sirach 38:8  de artsenijbereider maakt een mengsel, hij wiens kunst nimmer volmaakt is, en door hem verspreidt zich heil over de aardbodem!

Exodus 30:35 En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig.

Aldus sprak de apotheker in Gangnam Style

Carlo Schneider

Laren Nh
info@apotheekkennisbank.nl